موافقت با ساخت یک فیلم و عرضه 2 فیلم در شبکه نمایش خانگی