اسکوچیچ برای دو فصل دیگر با فولاد خوزستان قرارداد امضا کرد