نمایش «ورثه آمیز جعفر» در تماشاخانه سنگلج به صحنه می‌رود