اسکوچیچ برای دوفصل دیگر با فولاد خوزستان قرارداد امضا کرد