بازگشت رائول کاسترو به کوبا بعد از دیدار 2 روزه خود ...