بررسی طرح بازنگری توافق هسته ای با ایران روز پنجشنبه در سنا