عراقچی: تا پایان هفته آینده پرانتزها به حداقل می‌رسد