افزایش سن ازدواج آفت جامعه/ رشد جمعیت مایه مباهات است