متن «برجام» بیش از ۲۰ صفحه و ضمائم‌اش از ۵۰ صفحه بیشتر است/ پایان هفته آینده پرانتزها به حداقل می‌ر