علیدوستی: بازیکنان نوجوان با استعداد و مانند بوم سفید نقاشی هستند