فرماندار هرسین: شوراها زمینه ساز حضور مردم در کلیه عرصه ها باشند