تدبر در مفاهیم قرآن و اهل بیت(ع )انسان را به بالاترین مرتبه اخلاقی می رساند