سلفی جالب«کامبیز دیرباز»و دختر قایقران در جزیره «هنگام»