توصیه اکید امام به شورای انقلاب فرهنگی؛ از مخالفت ها نهراسید