افول محبوبیت حزب حاکم و افزایش محبوبیت اپوزیسیون انگلستان