سرمربی لوکوموتیو:اشتباه فردی و گرما عامل شکست ما شد