همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری مغان برگزار می‌شود