براساس توافق ژنو همه تحریم‌های هسته​ای برداشته می‌شود