دعوت دو گلستانی به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هاکی