مشاور استاندار کرمانشاه: احیای خانه جوان از مهمترین برنامه های دفتر مشاوران جوان است