آزادکاران حریفان خود را شناختند/ کریمی حریف دولت بیکوف شد