امیرعبداللهیان و نماینده پوتین در امور خاورمیانه از گفتگوهای یمنی ـ یمنی حمایت کردند