استغفار سبب پاکی و طهارت روح می شود/ روحیه معنوی سازنده روابط اجتماعی است