نایب رییس فدراسیون جهانی یک خودرو به برنده ایرانی مسابقه رالی هدیه می کند