دانشگاه آزاد اصفهان میزبان همایش ملی کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی کشور