عراقچی: توافق خوبی نباشد، اصراری نداریم به توافق برسیم