لغو تحریم ها در روز اول اجرای توافق/ کاهش پرانتزها تا پایان هفته آینده