نایب رییس فدراسیون اتومبیلرانی :رالی خاورمیانه در سطح کیفی بالا برگزار می شود