بیش از سه هزار و 500تن کلزا از مزارع شوشتر برداشت شد