کمبود روحانی مهم ترین عامل فقر فرهنگی در شهرستان کوهرنگ است