برد مدعیان ، توقف تراکتور صدرنشین/ فقط ۳ تیم مدعی ماندند