همایش مدیریت مصرف برق صنایع مازندران برگزار می‌شود