نابودی پناهگاه تروریست های مورد حمایت اسرائيل و عربستان