جنگنده های عربستان یک هواپیمای باربری فرانسوی را در ...