بازرسی های فراتر از پروتکل الحاقی را نخواهیم پذیرفت/ تحریم ها به محض اجرای توافق برداشته می شود