تمام تحریم‌ها روز اجرایی شدن توافقنامه لغو خواهد شد