وضعیت پروژه های مسکن مهر کرمانشاه با حضور استاندار بررسی شد