چهار نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند/آزادکاران از فردا به مصاف حریفان می روند