عراقچی: متن توافق جامع بیش از 20 صفحه و ضمائم آن بیش از 50 صفحه/به دنبال توافق خوب هستیم