باخت بعثت کرمانشاه مقابل خیبر و بازماندن از راهیابی به لیگ آزادگان