دستگیری اوباش منطقه طالقانی در مقابل دیدگان مردم/فیلم