وداع خوش اهوازی ها با آسیا/كم تماشاگرترين بازی جام