استاندار قزوین از دو طرح عمرانی در شهرستان های تاکستان و آوج بازدید کرد