درگيري مسلحانه پليس سيرجان با اشرار با توقيف يك تن و 220كيلو مواد مخدر پايان يافت