رایزنی ایران و روسیه درباره اوضاع یمن /تأکید بر راهکار سیاسی