ایجاد ظرفیت بزرگ فرهنگی از سوی مهاجران 8 استان در شهرستان البرز