اوضاع اسفناک مراکز بهداشتی با اجرای طرح تحول نظام سلامت بهبود یافت