خداحافظی تراکتور از آسیا : سلام تراکتور بر جام قهرمانی