فولاد در لحظه آخر لوکوموتیو را برد/ پیروزی تشریفاتی!