نخستین جلسه شورای بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی زنجان برگزار شد